Policia Local de Moią

Vull ser policia, que necesito.

      Vull ser policia. Que necessito?
     
Professió de futur, professió de servei

    Qui s'hi pot presentar?

Aquelles persones que compleixin aquests requisits en el moment de fer la sol·licitud:

 

 • Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d'un tìtol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 35.
 • No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat, ni inhabilitat per a les funcions públiques.
 • Tenir una alçada mínima de 1,70 m els homes i de 1,60 m les dones.
 • Posseir els permisos de conduir vehicles de les classes A i B. Tanmateix, els i les aspirants hauran d'estar en possessió del Permís de la clase B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l'inici de la fase de pràctiques.
 • Presentar la declaració jurada mitjançant la qual s'adquireix el compromís de portar armes.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

 

Fases i proves

 

Fase d'oposició

 

 • Primer exercici:

Prova cultural

 

 • Segon exercici:

Prova de coneixements de català

 

 • Tercer exercici:

Prova d'aptitud física

 

 • Quart exercici:

Prova psicotècnica-proves de personalitat Entrevista personal

 

 • Cinquè exercici:

Proves mèdiques

 

 • Curs selectiu:

El curs s'impartirà a l'Escola de Policia de Catalunya i tindrà una durada de nou mesos.

 • Fase de pràctiques

Període de pràctiques de 12 mesos de durada. 

 
 
  Oposicions

Convocatories de selecció.TEMARIS.

 

28276 visitantes (45999 clics a subpáginas) ¡En aquesta pàgina!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=